Протетика

Протетика

Фиксна протетика
Металкерамика: порцелански заби на метална подлога за подобра цврстина на коронката.

Безметалан керамика CAD-CAM: порцелански заби без метална подлога поради постигнување на подобра естетика

Мобилна протетика
Парцијални класични протези и тотални класични портези. WISIL протези